Mjeku Kosovar Con Pesh Ballkanin ! Kjo Qe Zbuloi Per Kri’met E Serbise Ne Koshare Eshte Per Tu Habitur

Mjeku KosovarHaxhi Kamberi nga Gjakova ka publi.kuar ne vitin 2019 nje raport me te cilin dokumen.tohet se ushtria serbe kishte per.dorur ar me kimike ne Betejen e Koshares.
Siç dokumen.tohet ne raport, ushtria kishte per.dorur gaze BZ dhe te ngjashem kunder ushta.reve te UCKse.

Ne njezet vje.torin e Betejes se Koshares, per here te pare po i publi.koj disa pjese te raportit per perdorimin e ar meve kimike nga ushtria Serbe ne kete be teje. Ky raport u hartua gjate mua.jit maj te vitit 1999, nga Prof. A Heyn drickx drejtor i IRULit, dhe une si shef i sher.bimit sanitar.

Ekzaminimi i te pla.gosurve te kesaj beteje dhe analizat labo ratorike toksi kologjike nen monitorimin e Prof. Heyndrickx u kry.en ne Tirane dhe pastaj ne Bruksel.

Pas egza.minimeve dhe analizave toksi kologjike, rezultoj se ushtria Serbe kishte per.dorur BZ gase apo te ngjashem me kete, kunder ushta.reve te UCKse ne betejen e Koshares. Ky raport iu adre.sua edhe Sekretarit te Per gjithshem te Kom.beve te Bashkuara, Kofi Anan, shkroi Haxhi Kamberi.

Kamberi ka shkru.ar se me hedhjen e ketij gazi Serbia kishte kry.er veprime gjen ocidi.